הצעות וכללים למשחק ללא שופט

1.כל שחקן יקרא בצד שלו, כאשר הכלל הוא כי אם "יש לי ספק אני שופט לטובת יריבי". כלל זה מביא
למצב ששחקן הוגן ישחק גם כדורים שלפעמים הם בחוץ. שחקן שאינו בטוח באם הכדור היה בחוץ,
לא יקרא חוץ וימשיך את הנקודה.

2.אין לבקש חוות דעת של קהל לגבי קריאה.

3.חובתו של כל שחקן לקרוא את כל הכדורים הנוחתים בצדו וכן לעזור ליריבו בקריאה בצד השני של
הרשת במידה שיריבו מבקש זאת. כמו כן לקרוא נגד עצמו כל כדור שהוא רואה בבירור מחוץ למגרש היריב.

4.אין לערער על קריאה בצד השני אלא אם היריב שואל. אם אף אחד לא בטוח מה היה - הכדור נחשב
טוב. בכל מקרה, מותר לשאול את היריב רק לגבי כדור שסיים את הנקודה.

5.שחקן העוצר כדור באוויר מפסיד את הנקודה בין אם הוא עומד במגרש או מחוצה לו.

6.כל קריאת "חוץ" "רשת" או "טעות הגשה" צריכה להיעשות באופן מיידי, אחרת הכדור נחשב לטוב
והמשחק נמשך. בהקשר זה, "מיידי" נחשב רק אם הקריאה נעשית לפני שהכדור נחבט ע"י היריב או
יוצא מהמשחק. לדוגמה: שחקן א' מתקרב לרשת ליעף קל מאוד, הוא רואה כדור מתגלגל ממגרש שכן,
ממשיך לשחק וחובט בכדור היעף היוצא לחוץ. א' דורש לשחק "עוד שניים" (החל מהגשה ראשונה) כי
כדור התגלגל למגרש. לפי כלל 7 לא מגיע לו אלא אם עצר את המשחק לפני החוץ. דוגמה נוספת: שחקן
מחזיר הגשה ראשונה חזקה לתוך הרשת ואח"כ טוען שהכדור היה בחוץ. במקרה זה הוא מפסיד את הנקודה

כי עליו לקרוא לפני שהכדור יוצא מהמשחק (חוץ או רשת) או לפני שהיריב חובט.

7.כל כדור שלא נקרא "חוץ" נחשב טוב, ושחקן לא יכול לבקש כדור חוזר כי הוא לא ראה את הכדור.

8.במשחק הזוגות, כאשר שחקן רואה "חוץ" ובן זוגו ראה "בפנים", הכדור נחשב לטוב בגלל הספק.

9.במידה ששחקן קורא "חוץ" וחוזר בו, והיה לו סיכוי לענות על החבטה, משחקים את הנקודה החל מההגשה

הראשונה. במידה שלא היה לו סיכוי להחזיר את הכדור - הוא הפסיד את הנקודה.

10.במידה שהתבצעה ההגשה מעמדה לא נכונה, המגיש הגיש לא בתורו או כל טעות אחרת, מתקנים את

הטעות מיד, אולם כל הנקודות שכבר שוחקו נחשבות. היה ומגלים את הטעות בסדר ההגשה, יתוקן הסדר

לאחר סיום המשחקון.

11.הקריאות הבאות הן באחריות השחקן המעורב ולא היריב: כדור פוגע בגוף, נגיעה ברשת, נגיעה במגרש
היריב, נגיעה בכדור לפני שעבר את הרשת וכדור קופץ פעמיים. כל שחקן שהבין כי ביצע את אחת מהעבירות
האלה - חייב להודיע על כך מיד.

12.היה ושחקן, שלא במתכוון ותוך הנפה אחת של מחבטו, פוגע בכדור פעמיים או מוביל את הכדור - זו חבטה
חוקית. אם הדבר נעשה בכוונה, או תוך שתי הנפות של המחבט - זו חבטה פסולה. האחריות לקריאת חבטה
פסולה היא רק על החובט עצמו.

13.זמן החימום מוגבל לחמש דקות. בזמן זה צריך להתאמץ לשחק את הכדורים במדויק אל היריב כדי לאפשר
לו להתחמם. כל התנהגות אחרת היא התנהגות לא ספורטיבית.

14.אסור לשחקן לעזוב את המגרש בזמן המשחק.

15.המשחק חייב להתנהל ברצף - בתוך המשחקון, פסק זמן שלא יעלה על 20 שניות בין נקודה לנקודה.
במשחקון אי-זוגי (למעט הראשון בכל מערכה) תינתן הפסקה של 90 שניות (לאחר 60 שניות קמים). בין
המערכות הפסקה של 120 שניות (לאחר 90 שניות קמים). אורך פסק הזמן ייקבע ע"י המגיש בעוד המקבל
חייב להתכונן לקצב של המגיש.

16.אם מקבל ההגשה מנסה לחבוט בכדור ההגשה, לא יוכל לטעון שלא היה מוכן.

17.היה ומקבל ההגשה הראה שהוא מוכן, לא יוכל לחזור בו ולטעון "לא" ולדרוש כדור חוזר, אלא אם כן ישנה
הפרעה חיצונית.

18.במשחק הזוגות, אם מקבל ההגשה מראה שהוא מוכן, זה כולל גם את בן זוגו והזוג נחשב כאילו היה מוכן.

19.למגיש אין זכות לבקש את הכדור השלישי לפני כל נקודה. כמו כן, כדי שהמשחק יהיה רצוף, אסור למגיש
שיש בידו שני כדורים ללכת לפני כל נקודה ולהביא את הכדור השלישי.

20.האחריות לקריאת התוצאה בקול רם היא על המגיש. לפני משחקון ההגשה שלו עליו להכריז על התוצאה,
ובזמן המשחקון לפני כל נקודה עליו להכריז בקול רם את התוצאה במשחקון.

21.אפילו אם ברור לשחקן שהכדור היה "חוץ", עליו להכריז על כך בקול ולוודא שיריבו שומע אותו.

22.אם שחקן משוכנע שיריבו מבצע עבירה על חוק "פסול פסע" (FOOT FAULT) עליו לבקש שיגיע שופט.


23.במידה שבין השחקנים יש ויכוח על תוצאה - יוזמן משקיף למגרש והתוצאה תיקבע על פי מספר הנקודות

שכל אחד מסכים שיריבו זכה. לדוגמה: שחקן א' טוען שהתוצאה היא 40:15 ושחקן ב' טוען שהתוצאה 30:30 -

ההחלטה היא: 30:15. כנ"ל לגבי ויכוח על תוצאה במשחקונים, אלא אם יש הסכמה מי הגיש ראשון במשחק

ותורו של מי להגיש עכשיו.

24.היה ומשקיף ראה בהיותו מחוץ למגרש או בתוך המגרש קריאה שגויה של שחקן, זה יחשב כהפרעה למשחק

ותשוחק נקודה חוזרת. מהפעם הבאה (באותו משחק), קריאה שגויה נוספת של אותו שחקן, תיחשב כהפרעה מכוונת

למשחק והשחקן יפסיד את הנקודה. במקרים קיצוניים יקבל השחקן אזהרה או אף ייפסל.וישים לב לכך. כך עליו לנהוג

גם אם הוא משוכנע כי יריבו אינו שופט בצורה הוגנת בצדו.

אין ההנהלת התחרות חייבת לספק שופט למשחק. בכל המקרים הנ"ל אין טעם להתווכח או להרים את הקול.
אין לצאת מהמגרש, צריך להפסיק את המשחק ולבקש ממישהו לקרוא למשקיף או לשופט ולא לשחק עד
שהשופט מגיע. הנהלת התחרות, במקרה הצורך, תשתדל לספק שופט למחלוקת. היה והוחלט שלא להכניס
שופט, או שאין שופט זמין, חייבים השחקנים להמשיך לשחק, אחרת יוענשו על פי תקנון הענישה של עיכוב משחק.